Deprecated: Return type of DOMWordsIterator::current() should either be compatible with Iterator::current(): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/834551.cloudwaysapps.com/qrsmchndhj/public_html/wp-content/plugins/divi-machine/includes/modules/PostContent/PostContent.php on line 83

Deprecated: Return type of DOMWordsIterator::next() should either be compatible with Iterator::next(): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/834551.cloudwaysapps.com/qrsmchndhj/public_html/wp-content/plugins/divi-machine/includes/modules/PostContent/PostContent.php on line 47

Deprecated: Return type of DOMWordsIterator::key() should either be compatible with Iterator::key(): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/834551.cloudwaysapps.com/qrsmchndhj/public_html/wp-content/plugins/divi-machine/includes/modules/PostContent/PostContent.php on line 42

Deprecated: Return type of DOMWordsIterator::valid() should either be compatible with Iterator::valid(): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/834551.cloudwaysapps.com/qrsmchndhj/public_html/wp-content/plugins/divi-machine/includes/modules/PostContent/PostContent.php on line 89

Deprecated: Return type of DOMWordsIterator::rewind() should either be compatible with Iterator::rewind(): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/834551.cloudwaysapps.com/qrsmchndhj/public_html/wp-content/plugins/divi-machine/includes/modules/PostContent/PostContent.php on line 94
Algemene voorwaarden ⋆ Total Body Balance

Te dik? Bel Dick!       088 500 9000

Te dik? Bel Dick!       088 500 9000

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN TOTAL BODY BALANCE HELMOND B.V. GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL ONDER NUMMER 17173849

Artikel 1. ALGEMEEN
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van koop/verkoop van zaken en/of van opdrachten en diensten van Total Body Balance Helmond B.V., hierna genoemd TBB. De algemene voorwaarden zijn te vinden op www.totalbodybalance.nlen worden op verzoek gratis toegezonden;
2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn;
3. De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen TBB en de wederpartij kunnen door de wederpartij niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke toestemming van TBB;
4. Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen die van de wederpartij, worden door TBB niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door TBB is bevestigd.

Artikel 2. AANBIEDINGEN
1. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en zijn geldig zolang de voorraad strekt. Een aanbieding die een termijn bevat kan door TBB desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de order mits binnen 5 werkdagen na ontvangst van die order;
2. In prijsbladen of op internet (website), offertes en andere documenten vermelde hoeveelheden, gewichten, maten, prijzen, smaken, e.d. zijn informatief. Hoewel de belangrijkste kenmerken van producten zo nauwkeurig mogelijk worden weergegeven hebben zij het karakter van een benaderende aanduiding en binden TBB niet;
3. Onder aanbiedingen en offertes zijn ook inbegrepen zogenaamde herstel- en/of herhalings-/terugkeer trajecten, (jaar)abonnementen (bijvoorbeeld APK-trajecten) dan wel anderszins;
4. Het is wederpartij niet toegestaan in de aangekochte producten te handelen, behoudens wanneer hierover schriftelijk voorafgaand afspraken zijn gemaakt.

Artikel 3. OVEREENKOMSTEN
1. Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat TBB de order schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering van de order is begonnen. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de offerte en/of opdrachtbevestiging van TBB en deze algemene voorwaarden;
2. Wederpartij dient de gezondheidsvragen – mits van toepassing – zo volledig mogelijk te beantwoorden. Het staat de wederpartij vrij om reden van privacy bepaalde informatie niet te verstrekken. Dit kan de juistheid en volledigheid van het uit te brengen advies en de behandeling of dieet beïnvloeden;
3. TBB heeft een inspanningsverplichting jegens wederpartij en geen resultaatverplichting
4. Indien – nadat de opdracht is verstrekt – een aanvullende opdracht wordt aangereikt, komt de oorspronkelijk overeengekomen levertijd te vervallen;
5. Indien TBB zulks in het belang van de wederpartij het noodzakelijk acht het afvaltraject tussentijds te beëindigen, heeft de wederpartij geen recht op vergoeding van kosten of teruggave van betaalde gelden, tenzij anders overeengekomen;
6. Een afvaltraject wordt afgesloten voor een vaste periode waarbij een inschatting wordt gemaakt van de totale kilo’s wat de wederpartij in deze periode kan afvallen. Mocht de wederpartij de geschatte kilo’s eerder zijn afgevallen dan de einddatum van het traject, dan heeft de wederpartij geen recht op teruggave van betaalde gelden. De\e gelden zijn immers traject verbonden;
7. De wederpartij heeft de eigen verantwoordelijkheid om voorafgaand aan een afvaltraject, medisch advies in te winnen aangaande het gebruik van de producten en de wijze van afvallen;

Artikel 4. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
1. TBB zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren;
2. TBB is gerechtigd zonder toestemming van de wederpartij de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden die niet in dienst zijn bij TBB;
3. Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan TBB aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan TBB worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan TBB zijn verstrekt, heeft TBB het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten;

Artikel 5. PRIJZEN
1. Alle prijsopgaven en de prijzen die door TBB worden weergegeven zijn brutoprijzen en inclusief BTW tenzij anders vermeld;
2. Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs en bedragen € 3,50. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op wederpartij over op het moment waarop deze aan wederpartij juridisch en/of feitelijk zijn geleverd en daarmee in de macht van wederpartij of van een door wederpartij aan te wijzen derden worden gebracht;
3. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, belastingen en/of andere factoren die de prijs van de goederen mede bepalen, een wijziging ondergaan, is TBB gerechtigd deze prijswijzigingen door te voeren. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen 7 dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft wederpartij geen recht op vergoeding van enigerlei schade.

Artikel 6. BETALING
1. Bij bestellingen via de internetsite kan worden betaald met behulp van de op de site vermelde betalingsmogelijkheden. Bij betaling met behulp van een door een derde uitgegeven credit card of elektronische betaalmethode, zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever of bank van toepassing. Betalingen middels facturen, mits nadrukkelijk overeengekomen, geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum.
2. De wederpartij is in verzuim na verloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan wederpartij al dan niet kan worden toegerekend;
3. Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is TBB alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1.0% per maand of een gedeelte van een maand, te berekenen vanaf de betreffende vervaldag;
4. Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudst openstaande posten- rente en kosten daaronder begrepen, zelfs al verklaart de wederpartij te dien aanzien anders;
5. Het totaalbedrag van de aankoop van producten en daarmee samenhangende afvaltraject is in zijn geheel verschuldigd en niet afhankelijk van enig resultaat;

Artikel 7. HERROEPINGSRECHT, ANNULERING EN RETOURZENDEN
1. Wederpartij heeft recht op een afkoelingsperiode van 14 dagen nadat het product bij de wederpartij (of derden zoals de buren) is afgeleverd en wanneer de wederpartij een consument is en mits de verpakking niet verbroken is (herroepingstermijn). Dit recht vervalt indien de producten in gebruik zijn genomen. Bedrijven zijn volgens de Wet Kopen op Afstand 2001 van dit recht uitgesloten. De wederpartij (consument) mag een product binnen vorengenoemde periode van 14 dagen terugsturen;
2. Indien de wederpartij van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt en het product, ongebruikt, met on-verbroken zegel en/of sealing, in originele verpakking, compleet en met eventuele bijgeleverde accessoires zonder gebruiksschade binnen 14 dagen na de herroeping aan TBB aanbiedt, dan draagt TBB zorg voor terugbetaling van de betaling aan de wederpartij binnen 14 dagen na ontvangst van het product;
3. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de wederpartij;
4. In geval van annulering door bedrijven zijn alle door TBB ter zake van de order c.q. opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door TBB ten gevolge van de annulering geleden schade;
5. Zaken die een op maat of speciale bestelling betreffen, vallen niet onder de regeling en worden niet teruggenomen.

Artikel 8. LEVERTIJD, LEVERING, RISICO
1. In beginsel streeft TBB ernaar om bestellingen die voor 17:00 uur ’s middags op een werkdag zijn geplaatst diezelfde dag te verzenden. De in de aanbieding en/of de opdrachtbevestiging genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn geldt niet als fatale termijn en worden slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien deze door wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard;
2. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden;
3. De genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke:
– er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit TBB kan worden toegerekend;
– wederpartij in één of meer verplichtingen jegens TBB tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet;
– wederpartij TBB niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren; deze situatie doet zich onder meer voor indien de wederpartij in gebreke blijft de plaats van aflevering mee te delen;

Artikel 9. GARANTIE/RECLAME
1. TBB garandeert dat alle zaken geschikt en wettelijk toelaatbaar zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd, dat zij conform de overeengekomen specificaties zijn;
2. Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, staat TBB in voor de deugdelijkheid alsmede de kwaliteit van de door haar geleverde producten. Wederpartij dient de producten na ontvangst direct te controleren. Mocht een product onbruikbaar zijn door beschadiging tijdens het verzenden, of niet overeenkomen met het bestelde, dan heeft de wederpartij de mogelijkheid om dit product te retourneren en dit binnen 24 uur te melden aan TBB. Ook bij beschadigingen of non-conformiteit komen de kosten van het retourneren van de artikelen voor rekening van de wederpartij;
3. De garanties betreffende de geleverde zaken liggen bij de fabrikant van de betreffende zaken;
4. De wederpartij is gehouden voor het gebruik van de geleverde producten de bij de producten gevoegde informatie en adviezen van de fabrikant te lezen;
5. Reclame is niet mogelijk indien:
– de geleverde zaken een of meer onvolkomenheden c.q. afwijkingen vertonen die vallen binnen een redelijke tolerantie;
– de zaken voor een ander doel zijn gebruikt dan waarvoor zij normaliter zijn bestemd of naar het oordeel van TBB op onoordeelkundige wijze zijn gebruikt, opgeslagen of vervoerd,
– de schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij of doordat wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van TBB;
– wederpartij niet aan zijn verplichtingen jegens TBB (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan;
6. Indien wederpartij met inachtneming van het in de betreffende overeenkomst en deze algemene voorwaarden bepaalde binnen 5 dagen na ontvangst schriftelijk reclameert, en zijn reclame door TBB gegrond wordt bevonden, zal TBB te hare keuze de gebrekkige zaken (of onderdelen daarvan) kosteloos vervangen (waarna de vervangen zaken haar eigendom worden) dan wel een prijsreductie verlenen;
7. Het in behandeling nemen van een reclame schort de betalingsverplichting van wederpartij niet op;
8. Indien buiten de boven omschreven gevallen aan een klacht aandacht wordt geschonken, geschiedt dit geheel onverplicht en kan wederpartij hieraan geen rechten ontlenen.

Artikel 10. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACYBELEID
1. De persoonsgegevens welke TBB verwerkt worden door de wederpartij zelf aangereikt. Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming;
2. Technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking;
3. TBB bewaart persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt en/of zolang dit wettelijk is vereist.
4. TBB verleent medewerking aan de wederpartij of derden wanneer deze een verzoek indient ter uitoefening van zijn of haar rechten zoals, maar niet beperkt tot, het recht op inzage, verbetering, verwijdering doch zulks met uitzondering van de informatie die TBB wettelijk verplicht is te bewaren. TBB is bijvoorbeeld wettelijk verplicht gegevens zoals kopieën van facturen gedurende zeven jaar te bewaren;
5. De verzameling van (persoons)gegevens van de wederpartij, waaronder gebruikersmateriaal en informatie, die door TBB wordt gebruikt, worden opgeslagen op een externe server (CRM-systeem) te weten de verwerkingsverantwoordelijke. TBB is de gebruiker van deze databank en heeft derhalve het exclusieve recht om toestemming te verlenen voor;
– het opvragen of hergebruiken van het geheel of een in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht substantieel deel van de inhoud van de databank;
– het herhaald en systematisch opvragen of hergebruiken van in kwalitatief en/of in kwantitatief opzicht niet-substantiële delen van de inhoud van de databank, voor zover dit in strijd is met de normale exploitatie van de databank of ongerechtvaardigde schade toebrengt aan de rechtmatige belangen van TBB. TBB mag slechts gegevens uit de databank opvragen of hergebruiken indien en voor zover toegestaan onder deze algemene voorwaarden;
6. Een data lek (een kwijtgeraakte USB-stick met persoonsgegevens, een gestolen laptop of een inbraak in een databestand, enz.) welke leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens wordt gemeld bij het CPB;

Artikel 11. NIET-NAKOMING/ ONTBINDING/OPSCHORTING
1. TBB is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien:
– wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen;
– wederpartij overlijdt, surseance van betaling aanvraagt of aangifte tot faillietverklaring doet of faillissement van wederpartij wordt aangevraagd;
– op enig vermogensbestanddeel van wederpartij beslag wordt gelegd;
2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien wederpartij, na daar toe schriftelijk te zijn uitgenodigd, niet binnen zeven dagen naar het oordeel van TBB passende zekerheid heeft gesteld;
3. Voorts is TBB bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk – of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid – niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;
4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van TBB op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien TBB de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst;
5. TBB behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12. EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dit voorbehoud geldt ter zake van vorderingen tot betaling van alle door TBB aan wederpartij krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren zaken en/of in het kader van levering verrichte werkzaamheden, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten van wederpartij in nakoming van deze overeenkomsten;
2. TBB is in artikel 12 lid 1 hiervoor genoemde gevallen bevoegd de geleverde zaken die overeenkomstig het vorige lid van dit artikel haar eigendom zijn gebleven terug te nemen. Een dergelijke terugname geldt als een ontbinding van de met wederpartij gesloten overeenkomst(en). Wederpartij machtigt TBB voor zoveel nodig onherroepelijk om de betreffende zaken weg te (doen) halen daar waar deze zich bevinden, onverminderd het recht van TBB vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.

Artikel 13. AANSPRAKELIJKHEID
1. TBBis niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, doordat TBBis uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Voor zover sport en daarmee vergelijkbare activiteiten een onderdeel zijn van de met TBBgesloten overeenkomst, dient de wederpartij zelf te beoordelen of men fysiek en conditioneel in staat is om verantwoord deel te nemen aan deze activiteiten. TBBis nimmer aansprakelijk voor lichamelijk letsel of overige schade;
2 TBB is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens wederpartij, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van TBB of door haar ingehuurde derden;
3. Indien TBB aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld;
4. Indien TBB aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het schadebedrag waartegen wederpartij verzekerd is dan wel gelijk aan het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal € 2.500,00;
5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van TBB aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan TBB toegerekend kunnen worden;
– de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover wederpartij aantoont dat deze kostenhebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden;
6. TBB is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, blessures, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;

Artikel 14. OVERMACHT
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen, voor hun rekening komt;
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop TBB geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor TBB niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van TBB worden daaronder begrepen;
3. TBB heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat TBB haar verplichtingen had moeten nakomen;
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij;
5. Voor zover TBB ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is TBB gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Wederpartij is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 15. GEHEIMHOUDING
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit
door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 16. PARTIELE NIETIGHEID
Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 17. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER
1. De vestigingsplaats van TBB is de plaats waar wederpartij aan zijn verplichtingen jegens TBB moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten.
2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van TBB is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en TBB gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.
4. Deze algemene voorwaarden zijn in juni 2018 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.